Rada duszpasterska i ekonomiczna

95-083 Lutomiersk
ul.Kościuszki 5

Rada duszpasterska i ekonomiczna

Parafialna Rada Duszpasterska zgodnie z kan. 536 KPK (Kodeksu Prawa Kanonicznego) – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego - jest instytucją doradczą proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej.

Przedmiotem troski Parafialnej Rady Duszpasterskiej są takie zagadnienia, jak: problemy ewangelizacyjne, administracja parafii, jej sytuacja ekonomiczna, organizacja duszpasterstwa w parafii, problemy wychowania dzieci i młodzieży, jej edukacji, problemy pomocy społecznej osobom biednym, potrzebującym i chorym, życie rodzinne w parafii, ewentualne plany na przyszłość, pomoc misjom katolickim oraz zagadnienia związane z ważniejszymi wydarzeniami w parafii, takimi jak: rekolekcje, misje święte, wizytacja biskupia, uroczystość odpustowa.

Parafialna Rada Duszpasterska wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzem. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z przestrzegania zasad moralnych. Zebrania Rady zwołuje o. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni goście, którym jednak nie przysługuje prawo głosowania.                                                                                                                                                                    

Istnienie Rady, jej owocna i zaangażowana działalność, jest ogromnym wsparciem dla proboszcza. Nie ujmuje ona nic z jego odpowiedzialności za parafię, lecz sprawia, że w trudzie i ciężarze tej odpowiedzialności, proboszcz znajduje ludzi, którzy go wspierają w organizacji życia duszpasterskiego.

Parafialna Rada Duszpasterska:

z racji pełnionego urzędu:

Ks. Marek Kowalski - proboszcz, Sławomir Rychlica - nadzwyczajny Szafarz Komunii świętej

z wyboru parafian:

Leokadia Bujnowicz, Ryszard Bujnowicz,Andrzej Kurek, Zenon Gara, Anna Kubik, S. Wacława Kęska, Krzysztof Grabowski,Bożena Kulak,Anna Stachlewska.

z nominacji proboszcza:

Ryszard Grygiel, Antoni Piontek, Antoni Sokołowski, Stefan Kacprzak.

Parafialna Rada Ekonomiczna

Art. 1.

W każdej Parafii Proboszcz powołuje do pomocy w administrowaniu majątkiem kościelnym Parafialną Radę Ekonomiczną.

Art. 2.

Członków Rady dobiera sobie sam Proboszcz. Czyni to według własnego rozeznania i rozsądnej konsultacji społecznej w ten sposób, aby skład Rady stanowili parafianie:
a) najbardziej godni i cieszący się powszechnym zaufaniem;
b) głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi i chcący lojalnie współ pracować z proboszczem;
c) aktywni, a przy tym znający się na sprawach, które trzeba będzie załatwiać;
d) dysponujący na tyle wolnym czasem, ażeby mogli wziąć na siebie określone zadania.

Art. 3.

Rada powinna liczyć 7 członków:

Sławomir Rychlica, Ryszard Grygiel, Anna Stachlewska, Bożena Kulak, Ryszard Bujnowicz, Leokadia Bujnowicz, Zenon Gara.

 

Art. 4.

Zaproponowany skład Rady zatwierdza na wniosek Proboszcza Kuria Diecezjalna, która jest jednostką nadrzędną i odwoławczą tej Rady.

Art. 5.

Kadencja Rady trwa 3 lata i może być przedłużona na następne 3 lata. W uzasadnionych przypadkach Proboszcz może odwołać członka rady zawiadamiając o tym Kurię Diecezjalną. Na rozwiązanie całej Rady przed upływem kadencji Proboszcz powinien uzyskać zgodę Kurii Diecezjalnej.

Art. 6.

Kadencji Rady nie przerywa śmierć czy zmiana na stanowisku Proboszcza. Nowy Proboszcz, dopiero po upływie sześciu miesięcy od swej nominacji, może wystąpić do Kurii o rozwiązanie dotychczasowej Rady przed upływem kadencji i powołanie nowej.

Art. 7.

W razie wakansu w składzie Rady, np. z powodu śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania lub innych przyczyn, Proboszcz może przyjąć nowego członka, zawiadamiając o tym Kurię Diecezjalną.

Art. 8.

Członkostwo w radzie jest funkcją honorową i bezpłatną.

Art. 9.

Do zakresu działania Rady należą wyłącznie sprawy ekonomiczne dotyczące spraw majątkowych i finansowych parafii.

Art. 10.1.

Rada Ekonomiczna czuwa nad całością inwentarza kościelnego, zwłaszcza przy zmianie na stanowisku Proboszcza; w tym wypadku dwóch członków Rady bierze udział w przekazywaniu majątku parafii i podpisuje protokół zdawczo – odbiorczy.

Art. 10.2.

W razie śmierci Proboszcza, gdy brak jest drugiego kapłana w parafii, Rada pilnuje, by ktoś niepowołany nie naruszał mienia parafialnego i osobistego zmarłego Proboszcza. Podobnie w przypadku zdarzeń losowych.

Art. 10.3.

Rada świadczy Proboszczowi pomoc w sprawach gospodarczych i finansowych.

Art. 11.1.

Przewodniczącym Rady jest Proboszcz. On też zwołuje posiedzenia Rady, ustala porządek obrad, przewodniczy obradom i wykonuje podjęte postanowienia.

Art. 11.2.

Zebrania Rady powinny odbywać się zasadniczo co kwartał. W miarę potrzeby mogą odbywać się częściej, ale obowiązkowo powinny odbyć się co najmniej dwa razy w roku.

Art. 11.3.

Kuria Diecezjalna może zarządzić zebranie Rady w każdym czasie.

Art. 12.

Z posiedzeń Rady spisuje się niezwłocznie protokół, który powinien zawierać datę zebrania, spis obecnych, przedmiot obrad, podjęte ustalenia i podpisy obecnych.

Art. 13.

Obrady Rady odbywają się zasadniczo w kancelarii parafialnej i podlegają tajemnicy służbowej, chyba, że w poszczególnych przypadkach Rada uchwali inaczej.

Art. 14.1.

Rada jest organem tylko doradczym i wspomagającym Proboszcza. Podjęte przez nią ustalenia nie mają mocy wiążącej dla Proboszcza. Jedną z nich stanowią wskazania, z których Proboszcz powinien we właściwy sposób korzystać.

Art. 14.2.

Ewentualne konflikty czy różnice stanowisk, jakie mogą zaistnieć pomiędzy Proboszczem a Radą, w zakresie należących do niej spraw, rozstrzyga Kuria Diecezjalna jako instancja nadrzędna. 

 

Szczęść Boże!